V sobotu 31. července 2010 v 9.15 hod. se ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3-5, Praha 1) uskuteční slavnostní zahájení 54. běhu Letní školy slovanských studií (LŠSS). Letní školu, nad níž převzal záštitu rektor UK profesor RNDr. Václav Hampl, DrSc., organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK.  V tomto roce se přihlásilo 202 účastníků z 38 zemí celého světa. Jsou mezi nimi stipendisté rektora UK, stipendisté MŠMT ČR a také interní a externí samoplátci.

Tento běh bude již dvaapadesátý v nepřerušené kontinuální řadě (poznámka: LŠSS se konala v roce 1947 a v roce 1948, od roku 1958 pak již každoročně). Za léta svého působení LŠSS získala u mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti dobré jméno a dostává se jí uznání i mezi obdobnými letními školami v zahraničí. Daří se jí to nejen díky lingvodidaktickým přístupům při výuce jazyka, či díky kvalitě a tématické šíři nabízeného přednáškového programu, ale svou prestiž zakládá i na vysoké úrovni kulturních a společenských akcí, které jsou její organickou součástí, a v neposlední řadě i na dobré organizaci vnitřního života školy.

Zájem o pražskou LŠSS je značný. Výmluvně o tom svědčí fakt, že se jí letos zúčastní i přes problémy se světovou finanční krizí opět vysoký počet studentů.

Pro účastníky Letní školy je připravena specializovaná výuka češtiny jako cizího jazyka rozvržená do 4 úrovní – od začátečníků až po pokročilé. Při výuce začátečníků a mírně pokročilých se jako zprostředkující jazyk používá angličtina, němčina, francouzština, ruština a  španělština. Pro středně pokročilé a pokročilé účastníky jsou připraveny specializované semináře z českých reálií, české literatury a kultury a konverzační semináře.

Přednášky se realizují ve třech cyklech, z nichž dva jsou přednášeny česky a jeden anglicky, případně německy. Témata jsou z oblasti jazykovědy, literární vědy, historie, dějin umění, hudební vědy, politologie a dalších společenských věd a přednesou je nejen přední odborníci z Univerzity Karlovy, ale i z jiných vědeckých institucí, například z Ústavu pro jazyk český a Ústavu pro českou literaturu, Ústavu T. G. Masaryka AV ČR, z Divadelního ústavu nebo z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Se svými přednáškami se účastníkům představí i spisovatelé Arnošt Lustig a Ivan Klíma. Profilové přednášky budou věnovány významným výročím, která si v letošním roce připomínáme: například 65. výročí konce 2. světové války a jubilea předních osobností české kultury Karla Hynka Máchy, Karla Čapka, T. G. Masaryka, Gustava Mahlera, Emy Destinové, Františka Hrubína či Josefa Svobody.

Integrální součástí celkového působení Letní školy je i bohatý program kulturní a společenský, jehož součástí je přijetí u primátora hl. m. Prahy, koncerty (Stamicovo kvarteto), a exkurze a výlety, které nabízejí vždy více možností a účastníci si z nich vybírají podle vlastního zájmu, oblíbené jsou zvláště o sobotách a nedělích, jejichž trasy směřují do jižních, východních a západních Čech. Tématicky směřují k literárnímu místopisu např. Čapkova Strž, Malé Svatoňovice, Litoměřice, Bezděz Dvořákova Vysoká apod., nebo do významných míst českého urbanismu např. Mariánské Lázně, Plzeň a Kutná hora. Některé výlety mají sice též poznávací charakter, ale plní i úlohu rekreační – Říp nebo pěší výlet ze Svatého Jana pod Skalou na Karlštejn.

Významnou součástí celkového působení Letní školy je přátelská atmosféra, která se mezi frekventanty tradičně vytváří a napomáhá jí i to, že jazykem vzájemné komunikace se po měsíc trvání Letní školy stává čeština.