V čele Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity chce akademický senát na další čtyři roky stávajícího děkana doc. RNDr. Josefa Trnu, CSc. Senátoři dnes Trnu zvolili kandidátem na funkci děkana pro další funkční období. V případě, že bude jmenován rektorem, povede stávající děkan fakultu až do konce ledna 2015.

Docent Josef Trna byl jediným navrženým kandidátem a získal drtivou většinu odevzdaných hlasů. Ke svým plánům na vedení fakulty v dalších letech Trna uvedl: „Mými prioritami bude další zefektivnění všech činností fakulty a rozvoj jejího více-zdrojového financování. Stále nicméně doufám, že naši politici pochopí nesmyslnost škrtů v rozpočtu vysokých škol. Kdybychom se škrtů přesto dočkali, budeme muset hledat řešení.“

Docent Josef Trna působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity od roku 1989. Při svém teoretickém bádání se věnuje zejména didaktice fyziky a přírodovědy se zaměřením na školní experimenty, motivaci žáků, tvorbu žákovských dovedností, zkoumání prekoncepcí či tvorbu videopořadů. Je řešitelem řady domácích i zahraničních projektů.

Pedagogická fakulta byla založena v roce 1946 jako pátá fakulta Masarykovy univerzity. Vysokoškolské vzdělání učitelů všech stupňů a druhů škol bylo uzákoněno dekretem prezidenta republiky z roku 1945 a na něj navazujícím zákonem o vzniku pedagogických fakult z roku 1946. Hlavním úkolem fakulty je stejně jako v minulosti příprava učitelů pro 1. a 2. stupeň základních škol, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta také studium speciální a sociální pedagogiky.